zde se nacházíte:
Úvod > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Elakov Production s.r.o., IČ: 02200163, se sídlem Za Mostem 342, 691 64 Nosislav, Česká republika

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky (dále jen „VODP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Elakov Production s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „odběratel“).
 2. Odchylná ustanovení smluv uzavřených mezi společností Elakov Production s.r.o. a druhými stranami mají přednost před těmito VODP. VODP jsou nedílnou součástí všech úkonů dodavatele. Uzavřením smlouvy (kupní smlouvy, smlouvy o dílo ev. jiné smlouvy) odkazující na VODP je všechny smluvní strany považují za nedílnou součást uzavírané smlouvy.

II. Uzavření smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah a dodavatel vystavil potvrzení objednávky odběratele. 
 2. Výchozím podkladem pro uzavření smlouvy je cenová nabídka zasílaná dodavatelem na základě poptávky odběratele specifikující požadavky na plnění. Pokud není v nabídce stanoveno jinak, je platnost nabídnutého termínu dodání vždy 14 dní a platnost nabídnuté ceny 30 dní od data vystavení nabídky. Na základě cenové nabídky vystaví odběratel objednávku. Potvrzením objednávky dodavatelem je smlouva uzavřena. Potvrzení objednávky musí být provedeno písemně, poštou nebo e-mailem, případně předáním potvrzení osobně. Změny, případně zrušení smlouvy lze provést pouze s výslovným písemným souhlasem dodavatele. Dodavatel má vždy nárok, aby mu odběratel uhradil veškeré vynaložené náklady na realizaci objednaného plnění, a to až do výše celkové dohodnuté ceny.
 3. Dodavatel tímto vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Navržení změn, dodatků, či odchylek ze strany odběratele považuje dodavatel za podnět k dalšímu jednání o obsahu uzavírané smlouvy.
 4. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje dodavatel za nezávazné. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu. Aplikace ustanovení § 1729 NOZ se vylučuje.
 5. Obchodní podmínky – zejména kupní podmínky, nákupní podmínky, objednávky, dodací podmínky, nákupní předpisy apod. odběratelů odchylného znění než tyto VODP jsou vyloučeny, a považují se za nezávazné pro jakýkoliv smluvní vztah s dodavatelem.
 6. Nákresy, výkresy, hmotnostní a rozměrové údaje jsou v případě konstrukce zajišťované dodavatelem rozhodující jen přibližně, pokud je zvlášť v konkrétním případě dodavatel nepotvrdí. Konstrukční změny zůstávají vyhrazeny. Dodavatel si vyhrazuje vlastnická a autorská práva k rozpočtům nákladů, výkresům a podobným podkladům v rámci nabídkového jednání, které nesmí být zpřístupněny třetím osobám a jsou soukromým majetkem dodavatele.
 7. Odběratel je povinen včas zajistit, aby dodavateli byly známy a byly k dispozici veškerá data a okolnosti potřebné k řádnému splnění povinností dodavatele.
 8. Plnění dodavatele bude vyhotoveno a dodáno v dohodnuté kvalitě a dle možností odpovídajících příslušným výrobním technologiím dodavatele.
 9. Pokud se obchodního případu týkají jakékoliv celní, exportní, místní a jiné předpisy, včetně mezinárodních předpisů, například o kontrole vývozu apod., je odběratel povinen s nimi dodavatele podrobně seznámit před uzavřením smlouvy; odběratel odpovídá za škodu způsobenou nesplněním uvedené povinnosti. 
 10. Dodavatel je oprávněn jednostranně odstoupit od již potvrzené objednávky odběratele v případě, že došlo k vyhlášení insolvenčního řízení na odběratele, nebo člena/-y jeho ekonomicky spjaté skupiny. Možnost odstoupení od již potvrzené objednávky má dodavatel i v případě, že se objeví nové, relevantní informace, které zakládají možnost zhoršení budoucí platební disciplíny odběratele, nebo člena/-y jeho ekonomicky spjaté skupiny, a tyto informace nebyly dodavateli k datu potvrzování objednávky odběratele známy. Toto odstoupení od smlouvy potom nezakládá odběrateli nárok na jakékoliv sankce, penále nebo jiné nároky vůči dodavateli.

III. Předmět plnění

 1. Předmět plnění je specifikován ve smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, resp. v závazné objednávce odběratele potvrzené dodavatelem.
 2. Smlouva o dodání věci, která má být teprve vyrobena je kupní smlouvou. Ledaže se odběratel zavázal předat dodavateli podstatnou část toho, čeho je k vyrobení věci zapotřebí. V takovém případě je mezi stranami uzavřena smlouva o dílo. Za smlouvu o dílo se též považuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti.
 3. Dodavatel splní povinnost odevzdat plnění odběrateli, umožní-li odběrateli nakládat s předmětem plnění v místě sídla dodavatele a oznámí tuto skutečnost odběrateli. Je-li v konkrétním případě sjednána povinnost dodavatele odeslat předmět plnění, je povinnost dodavatele odevzdat plnění splněna předáním předmětu plnění prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele.
 4. Dodavatel je povinen plnit ve střední jakosti.
 5. Dodá-li dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je odběratel bez zbytečného odkladu odmítl.
 6. Dodavatel předá odběrateli doklady potřebné k převzetí a užívání předmětu plnění, nejpozději ve lhůtě bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny předmětu plnění odběratelem.
 7. Za standardní balení předmětu plnění se považuje kartónový obal, paleta, apod.
 8. Odběratel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při zhotovení díla. Věci, které má odběratel opatřit k provedení díla, jakož i případnou zpracovanou projektovou dokumentaci, je odběratel povinen předat dodavateli v době určené ve smlouvě, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.
 9. Neopatří-li odběratel věci včas, pak se dodací lhůta, v závislosti na aktuální výrobní kapacitě a možnostech dodavatele, automaticky prodlužuje o potřebnou dobu.
 10. Neopatří-li odběratel věci včas, může mu dodavatel poskytnout dodatečnou přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může dodavatel věci sám opatřit na účet odběratele. Odběratel je povinen uhradit cenu takto opatřených věcí a náklady účelně vynaložené na jejich opatření bez zbytečného odkladu poté, kdy jej dodavatel požádá, v opačném případě odpovídá za škodu tím vzniklou.
 11. Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé z chybně sdělených údajů popř. z jiných odběratelem nesdělených údajů, které jsou pro řádné zhotovení díla nezbytné.
 12. Je-li dílo zhotovováno na základě dokumentace dodané ze strany odběratele, nenese dodavatel odpovědnost za případnou odchylku díla zhotoveného na základě této dokumentace od skutečných potřeb odběratele.
 13. Dodavatel je povinen upozornit odběratele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu odběratel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu odběratel dal. To neplatí, nemohl-li dodavatel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 
 14. Dodavatel má právo po potvrzení objednávky ( např. v průběhu realizace ) kdykoliv odstoupit od jejího plnění ( odstoupit od smlouvy ) bez jakýchkoliv sankcí, penále a náhrad škod. V případě přijatých záloh je povinen tyto neprodleně po odstoupení vrátit odběrateli.

IV. Ceny a platební podmínky

 1. Cenou se rozumí cena bez nákladů na dopravu předmětu plnění a bez daně z přidané hodnoty v zákonné výši, nebude-li výslovně v konkrétním obchodním případě sjednáno jinak.
 2. Splatnost ceny se sjednává 30 dnů ode dne splnění závazku dodavatele dodat předmět plnění (článek III. odst. 3 VODP).
 3. Při nedodržení termínu splatnosti je odběratel povinen hradit úroky z prodlení, jejichž výše se sjednává na 0,10 % za každý, i započatý, den prodlení s úhradou. Nárok dodavatele na zaplacení úroků z prodlení nevylučuje ani neomezuje nárok dodavatele na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu.
 4. Zadržení plateb nebo započtení s případnými protinároky odběratele, které dodavatel (Elakov Production s.r.o ) neodsouhlasí, není přípustné.
 5. Jakékoliv uplatnění skont (slev) za předčasnou úhradu je vyloučeno.
 6. Pokud odběratel nedodrží sjednané závazky včetně platebních podmínek, má dodavatel vždy právo jednostranně odmítnout dodávku plnění dle smlouvy až do doby splnění závazku odběratelem. O dobu prodlení odběratele se automaticky prodlužuje lhůta pro dodání plnění ze strany dodavatele. Dodavatel má současně nárok na náhradu škody vzniklé z nesplnění závazku odběratele.
 7. V případě opakujících se plnění pro téhož odběratele je dodavatel oprávněn, pokud odběratel nedodrží sjednané závazky včetně platebních podmínek v předchozím obchodním případě, jednostranně odmítnout dodávku plnění v dalších obchodních případech až do doby splnění závazku odběratelem. O dobu prodlení odběratele se automaticky prodlužuje lhůta pro dodání plnění ze strany dodavatele i v těchto dalších obchodních případech. Dodavatel má současně nárok na náhradu škody vzniklé z nesplnění závazku odběratele. Dodavatel je oprávněn v takovém případě odstoupit od uzavřených smluv v dalších obchodních případech.

V. Dodací lhůty

 1. Dodací lhůta začíná běžet dnem uzavření smlouvy, ovšem nikoliv před vyjasněním všech technických a obchodních podrobností týkajících se zejména poskytnutí veškerých podkladů, schválení, povolení apod. Dodací lhůta je rovněž dodržená v případě, že bude během této dodací lhůty odběrateli oznámena připravenost plnění k zaslání.
 2. Dodací lhůta se přiměřeně prodlouží při vzniku nepředvídatelných událostí mimo vůli dodavatele a jeho subdodavatelů. Za nepředvídatelnou událost se mimo jiné považují okolnosti vyšší moci, které nemůže dodavatel odvrátit ani s přiměřenou péčí, např. válka, epidemie, měnově politická a obchodně politická nebo jiná opatření vyšší moci, vnitřní nepokoje, přírodní síly, požár, stávky, výluky, dále rovněž nezaviněné nedodání vstupního materiálu, dopravní a podnikové poruchy a jiné případy například poruch technologií apod., kterými je ohroženo, ztíženo nebo znemožněno splnění smlouvy dodavatelem. V těchto případech je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez záruky náhrady jakékoliv škody.
 3. Dílčí a předčasné dodávky plnění jsou přípustné, pokud se na tom strany písemně dohodnou.
 4. Nároky na náhradu škody (včetně pokut za reklamace, jejich vyřizování atd.) způsobené prodlením, vadnou dodávkou a obdobně ze strany dodavatele jsou vyloučené.
 5. Odběratel je v prodlení nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dodavateli součinnost potřebnou ke splnění závazku. Odběratel nese po dobu svého prodlení nebezpečí škody na předmětu plnění, ať již škoda vznikne z jakékoliv příčiny. Odběratel je povinen zaplatit cenu plnění. Uložení předmětu plnění bude provedeno na náklady odběratele.
 6. Jestliže dojde k prodlení v plnění, poskytne odběratel dodavateli přiměřenou dodatečnou lhůtu. Jestliže dojde k prodlení dodavatele delším než 7 dní, je odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,10% denně z ceny opožděně dodaného plnění dle smlouvy nebo jeho části až do výše 10% z celkové ceny plnění.

VI. Přechod nebezpečí škody, výhrada vlastnického práva

 1. Nebezpečí škody na předmětu plnění přejde na odběratele v době, kdy převezme plnění od dodavatele, nebo v době, kdy mu dodavatel umožní s plněním nakládat a odběratel poruší smlouvu tím, že plnění nepřevezme (článek III. odst. 3 VODP).
 2. Odběratel přijme dodané plnění, i když vykazuje určité vady, bez újmy na jeho právech dle článku VII. VODP.
 3. Pokud bude v jednotlivém případě ujednáno, že závazek dodavatele zahrnuje i provedení dopravy předmětu plnění přepravními prostředky dodavatele, budou škody vzniklé během přepravy a chybějící množství předmětu plnění zjištěny a písemně doloženy v přítomnosti přepravce, jinak jsou nepřípustné.
 4. Při odmítnutí převzetí plnění půjdou náklady a škody k tíži odběratele, který odmítl převzetí. K vrácení plnění je nutný předchozí písemný souhlas dodavatele.
 5. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu plnění, tzn., že odběratel se stane vlastníkem předmětu plnění teprve úplným zaplacením ceny.
 6. Odběratel nesmí předmět plnění jakkoliv zatížit ani přenechat k zajištění. Pokud bude s předmětem plnění disponovat třetí osoba, je povinen o tom dodavatele neprodleně písemně informovat. Odběratel odpovídá za škodu způsobenou porušením uvedené povinnosti.
 7. Odběratel nesmí plnění a zboží, které je předmětem výhrady vlastnictví, dále prodat, smí ho používat pouze v běžném rámci své obchodní činnosti, není oprávněn ho jakkoliv upravovat či modifikovat, znatelně opotřebit a jinak znehodnotit.
 8. Jakékoliv zpracování a manipulace s plněním, které je předmětem výhrady vlastnictví, bude provedeno pro dodavatele bez nákladů plynoucích k jeho tíži. Jestliže odběratel zpracuje nebo smíchá plnění s jiným zbožím apod., které není vlastnictvím dodavatele, nenabývá odběratel vlastnictví k podílům dodavatele na dodávce.
 9. Při prodlení odběratele s úhradou ceny za předmět plnění je dodavatel oprávněn ke zpětnému odběru plnění a odběratel je povinen plnění vydat zpět kdykoliv, na žádost dodavatele.

VII. Vady předmětu plnění

 1. Není-li sjednáno jinak, musí být vady předmětu plnění uplatněny u dodavatele bez zbytečného odkladu po převzetí plnění.
 2. Případné nároky z vad plnění budou řešeny v souladu s platnými právními předpisy. 
 3. Pokud si v jednotlivém obchodním případě dodavatel a odběratel sjednají konkrétní záruční podmínky, vždy platí, že záruka na nakupované díly a komponenty od jiných subdodavatelů, které jsou součástí předmětu plnění, je omezena délkou a rozsahem stanoveným jejich dodavatelem (výrobcem), rovněž způsob uplatňování a řešení jejich vad se řídí výlučně dodacími a záručními podmínkami dodavatele (výrobce) těchto dílů a komponent. 
 4. Ve věci uplatňování jakýchkoliv vad dodavatel reklamovanou a současně jím uznanou vadu odstraní buď opravou nebo náhradou za nový díl a to vždy v místě (provozovně) dodavatele, kam na své náklady odběratel reklamované díly apod. doručí. Opětovné odeslání opravených/nahrazených dílů je k tíži odběratele. 
 5. Jakékoliv jiné nároky na odškodnění, kompenzace, penále, pokuty, apod. v důsledku nebo v souvislosti s reklamovanými vadami jsou tímto vyloučeny.
 6. V případě, že dodavatel zajišťuje dopravu předmětu plnění a v průběhu dopravy dojde ke zpoždění, poškození, ztrátě či zničení nákladu (předmětu plnění), nevyplývá z této skutečnosti pro dodavatele žádná odpovědnost vůči odběrateli, odběratel nemá v tomto případě žádný nárok na jakékoliv odškodnění (škody) v důsledku a v souvislosti se zpožděním či nedodáním předmětu plnění. 

VIII. Důvěrnost duševního vlastnictví

 1. Všechny nákresy a specifikace, které dodavatel připraví v souvislosti s cenovou nabídkou, nebo které se týkají vzhledu a výroby výrobku, jsou vlastnictvím dodavatele. Odběratel nebude toto vlastnictví užívat jinak, než jak je nezbytné ke zhodnocení cenové nabídky nebo v souvislosti s užíváním výrobku. Odběratel nebude toto vlastnictví dodavatele poskytovat třetím osobám bez písemného souhlasu dodavatele, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné v souvislosti s montáží, provozem, opravou a údržbou výrobku po jeho dodání odběrateli. Odběratel smí zpřístupnit toto vlastnictví pouze těm zaměstnancům, kteří jej potřebují ke své práci. Odběratel smí vytvořit pouze minimální počet kopií, které budou nezbytné k vyhodnocení cenové nabídky nebo k používání výrobku po jeho dodání. Veškeré poznámky o vlastnictví a o autorských právech, které budou obsaženy v originálu, musí být připojeny také ke kopiím a částečným kopiím. Odběratel bude chránit důvěrnost informací minimálně s takovou péčí, jakou věnuje zabezpečení a ochraně vlastních důvěrných a chráněných informací, v žádném případě však ne s menší než přiměřenou péčí. Odběratel zajistí přiměřené zabezpečení a postupy k ochraně proti krádeži, ztrátě nebo šíření tohoto vlastnictví dodavatele a v případě, že k takové krádeži, ztrátě nebo šíření dojde, je povinen okamžitě o tom dodavatele informovat. Pokud odběratel nepřistoupí k uzavření smlouvy s dodavatelem, je povinen dodavateli okamžitě vrátit všechny kopie.
 2. Odběratel souhlasí s tím, že peněžitá náhrada škody není dostatečnou nápravou porušení jeho povinnosti chránit důvěrnost vlastnictví dodavatele, a že dodavatel bude mít nárok na náhradu i nemajetkové újmy, a uložení dalších nápravných opatření, v souladu s platnými právními předpisy.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Dojde-li ke sporu mezi smluvními stranami, zavazují se tyto řešit jej přednostně smírnou cestou.
 2. Sjednává se promlčecí doba veškerých nároků vůči dodavateli v délce jeden rok.
 3. Na právní vztahy výslovně neupravené smlouvou a těmito VODP se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 4. Odpovědnost dodavatele vůči odběrateli v souvislosti s jakýmkoli nárokem/jakýmikoliv nároky je omezena pouze na skutečnou škodu odběratele a pouze do výše rovnající se souhrnné ceně předmětu plnění, v souvislosti s nímž je nárok uplatňován, a to bez ohledu na to, zda tato odpovědnost vyplývá ze smlouvy nebo z porušení zákonné povinnosti či jakkoliv jinak. Omezení stanovená v tomto ustanovení se nepoužijí v rozsahu, v jakém jsou tato omezení výslovně zakázána kogentními ustanoveními zákona.
 5. Veškeré změny či dodatky těchto VODP je možné učinit pouze písemnou formou.
 6. Je-li některé ustanovení těchto VODP neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu anebo z okolnosti, pro něž bylo takovéto ustanovení dodavatelem vytvořeno, nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu oddělit. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení původního.
 7. Společnost Elakov Production s.r.o. je oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VODP. Společnost Elakov Production s.r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.elakov.cz vždy v časovém předstihu. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VODP písemně nesdělí společnosti Elakov Production s.r.o. svůj nesouhlas se zněním změněných nebo úpravených VODP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VODP. Smluvní partner je oprávněn změny odmítnout a závazek z toho důvodu vypovědět ve výpovědní lhůtě dvou měsíců. Výpovědní doba začíná běžet v měsíci následujícím po měsíci, v němž byla podána výpověď. V případě, že smluvní partner uplatní výpověď, je povinen nahradit společnosti Elakov Production s.r.o. bez zbytečného odkladu po uplynutí výpovědní doby náklady, jež vznikly s prováděním plnění dle smlouvy do dne uplynutí výpovědní doby.
 8. Pro právní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem platí výhradně rozhodující právo platné v sídle dodavatele, tedy české právo, pro řešení sporů se sjednává místní příslušnost Okresního soudu Brno-venkov. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, tzv. Vídeňské úmluvy, publikované pod č. 160/1991 Sb., je vyloučena.
 9. Přípustným jazykem pro odběratele i dodavatele je čeština nebo angličtina, úkony, podmínky a jiné dohody, včetně informací, provedené v jiném jazyce nejsou pro dodavatele závazné. V případě rozporů mezi českou a anglickou verzí textace VODP má česká verze přednost. 
 10. Tyto VODP zvěřejněné v aktuálním znění na www.elakov.cz nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014.

Platné od 1.1.2014
Ing. Libor Tioka, jednatel